Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ เข้านิเทศและรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการทำโปรเจคสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด