Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

สายตรงคณบดี คณะบริหารศาสตร์

AS Update

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ สำหรับสถานศึกษา โดยความร่วมมือจาก วิทยาลัยการสารพัดช่างกาฬสินธุ์

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ เชิญชวน บุคลากร อาจารย์ และ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนีย์บัตร (ปวส.1)คณะบริหารศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจคุณธรรมในรูปแบบออนไลน์

การจัดการความรู้

Previous
Next
Click Here
Previous
Next

AS CHANNEL

หลักสูตรที่เปิดสอน

Previous
Next
Previous
Next
0
ระดับการศึกษา
0
หลักสูตร
0 +
จำนวนนักศึกษา