Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ร่วมฟังการแสดงผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากนักธุรกิจระดับประเทศในงาน NRC2021 (อ่าน 142) 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 168) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิต-19 (อ่าน 135) 
ขอเชิญร่วมมส่งผลงานในการประชุมสัมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NRC2021 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อ่าน 135) 
กำหนดการปฐมนิเทศระดับคณะ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564  (อ่าน 178) 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา​ (อ่าน 303) 
รับสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 499) 
ขอเรียนเชิญนักเรียนชั้น ม.5 - ม.6 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบแฟ้มสะสมผลงานแบบมืออาชีพ (อ่าน 347) 
ประกาศการรับสมัครแข่งขันกีฬา E-Sports U-League ครั้งที่ ๑ (อ่าน 434) 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (อ่าน 362) 
คณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี  (อ่าน 413) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (อ่าน 353) 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 569) 
วันที่ 30 สิงหาคม 2563 คณะบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นผู้นำ คณะบริหารศาสตร์ (อ่าน 442) 
สโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ได้จัดโครงการกีฬา AS Fighting ครั้งที่ 1 (อ่าน 587) 
แมคโครร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดโครงการแมคโคร มิตรแท้โชห่วย กับการพัฒนาร้านค้าปลีก (อ่าน 397) 
คณะบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายบริหารธุรกิจ Kalasin Business Camp 2020 ขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 (อ่าน 621) 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย (อ่าน 601) 
คณะบริหารศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม Open House สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ จำนวน ๓๑ คน จากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (อ่าน 585) 
คณะบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีไทย (อ่าน 595) 
มีข้อมูลทั้งหมด  73  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/4

1 2 3 4
     ร่วมฟังการแสดงผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากนักธุรกิจระดับประเทศในงาน NRC2021
     ร่วมฟังการแสดงผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากนักธุรกิจระดับประเทศในงาน NRC2021

     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิต-19
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิต-19 มอบ Internet Package สำหรับนักศึกษา 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะบริหารศาสตร์