Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์ปาลวี พุฒิกูลสาคร


1.) ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการ ตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 • วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019)  
  ​คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
2.) รูปแบบการเรียนรู้ของเจนเนอเรชันวายและสมรรถนะการจัดการความรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 25 มิ.ย.62
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ค่าน้ำหนัก วารสารวิชาการระดับชาติ 0.20
3.) ผลกระทบของรูปแบบการเรียนรู้ต่อความสามารถในการความรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาการ บัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 15 ก.ค.62
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์