Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน


1.) การศึกษาสภาพการดำเนินธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์ของวิสาหกิจในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2558
 • ฐานข้อมูลการวิจัย วารสารสังคมศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ค่าน้ำหนัก วารสารภายในประเทศ 0.60
2.) การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสั่งจองสินค้าพรี่เมี่ยมสำหรับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
 • วันที่ตีพิมพ์ 23-25 ม.ค.2561
 • ฐานข้อมูลการวิจัย The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
3.) การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านโดเรม่อนอะไหล่
จ.กาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 23-25 ม.ค.2561
 • ฐานข้อมูลการวิจัย The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
4.) การพัฒนาระบบเมนูโอนสินค้าในเซเว่นอีเลฟเว่นบนเครื่องตรวจนับสินค้า
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์