Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์กรกนก ดลโสภณ


1.) ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (GENERATION Y) ในจังหวัดกาฬสินธุ์
  • วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562
  • การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์