Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง


 
1.) ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์
  • วันที่ตีพิมพ์ ม.ค. – เม.ย. 2558
  • ฐานข้อมูลงานวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 ม.ค. – เม.ย. 2558
  • ค่าน้ำหนัก วารสารระดับชาติ 0.80
     
2.) ความสัมพันธ์ระหว่างความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรในประเทศไทย
  • ฐานข้อมูลงานวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับพิเศษ ประจำปี 2560 หน้า 171
  • ค่าน้ำหนัก TCI กลุ่มที่ 2 0.60

3.) ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (GENERATION Y) ในจังหวัดกาฬสินธุ์

  • วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562
  • การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์