Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์


1.) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการเขียนแผนที่ความคิด
 • วันที่ตีพิมพ์ 1-3 กันยายน 2558
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7
 • ค่าน้ำหนักการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
2.) ผลกระทบของการบริหารค่าตอบแทนที่มีต่อความกระตือรือร้นในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 1-3 กันยายน 2558
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7
 • ค่าน้ำหนักการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
3.) ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโรงสีข้าวชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
 • วันที่ตีพิมพ์ 28 ส.ค.2558
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
4.) ผลกระทบของการบริหารค่าตอบแทนที่มีต่อความกระตือรือร้นในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ  มทร.อีสาน  วข.กาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ กรกฎาคม – ธันวาคม  พ.ศ.2559
 • ฐานข้อมูลงานวิจัยวารสาร มทร.ศรีวิชัยปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค.2559
 • ค่าน้ำหนักTCI กลุ่มที่ 2 0.60


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์