Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์สุกัญญา ดวงอุปมา


1.) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบต่อตนเองด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  และแบบปกติ ในรายวิชา  Modern   Management  Technique
 • วันที่ตีพิมพ์ 1-3 กันยายน 2558
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
2.) การศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวใน จ.กาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 15 ม.ค. – 15 มิ.ย.59
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย วารสารศรีนคริทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา
 • ค่าน้ำหนัก TCI กลุ่มที่ 2 0.60
3.) การศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวใน จ.กาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 15 ม.ค. – มิ.ย.59
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย วารสารศรีนคริทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่8 ฉบับที่ 15 ม.ค.-มิ.ย 2559
 • ค่าน้ำหนัก TCI กลุ่มที่ 2 0.60
 
4.) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนของครัวเรือนเกษตรตราหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านโนนสง่า ต.หนองกุง  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์  2 พ.ค. – 2 ส.ค.2559
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค. – ส.ค.59
 • ค่าน้ำหนัก TCI กลุ่มที่ 1 0.80
 
5.) การส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์สาธิตการตลาดชุมชน
 • วันที่ตีพิมพ์ 2 พ.ค. – ส.ค.2559
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ค. – ส.ค.59
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา
 • ค่าน้ำหนักTCI กลุ่มที่ 1 0.80
6.) การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 27-29 พ.ค.61
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย   วิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่  12   
  ณ จังหวัดตรัง
 • ค่าน้ำหนักการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์