Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์อำภาศรี พ่อค้า


1.) จรรยาบรรณและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดกาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 8 สิงหาคม 2558
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
2.) ผลกระทบของแรงจูงใจในงานและความพึงพอใจในงานต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรของสำนักงานอัยการในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
 • วันที่ตีพิมพ์  8 สิงหาคม 2558
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
3.) ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์  8 สิงหาคม 2558
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
4.) ผลกระทบของคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีต่อประสิทธิผลขององค์กรของสำนักงานเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์  7 ต.ค 59 
 • การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559 มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หน้า 57
 • วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 0.20
5.) ผลกระทบของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำงานต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเต็นต์รถยนต์มือสอง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559  มหาวิทยาลัยนครราชสีมา หน้า 235
 • วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 0.20
6.) นวัตกรรมองค์กรและความยืดหยุ่นทางการตลาดที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในเขตจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 16 ธันวาคม 2560 
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หน้า 1455
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
7.) กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 • วันที่ตีพิมพ์ 20 พ.ค.60
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 
  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หน้า 70
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
8.) ผลกระทบของสภาพ แวดล้อมในการทำงานสมัยใหม่ที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานประจำศูนย์บริการ True ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • วันที่ตีพิมพ์ ตุลาคม -ธันวาคม 2560 ตุลาคม -ธันวาคม 2560
 • ฐานข้อมูลงานวิจัยวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 
 • ค่าน้ำหนัก TCI กลุ่มที่ 1 0.80
9.) กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของชุมชนโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 8 ก.พ.61 
 • ฐานข้อมูลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการครั้งที่ 5”
 • ค่าน้ำหนักการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
10.) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • วันที่ตีพิมพ์ 25 มิ.ย.62
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์