Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์เสาวลักษณ์ จิตติมงคล


1.) การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 8 สิงหาคม 2558
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค่าน้ำหนัก วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 0.20
2.) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเนื้อสัตว์เข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (มจก.) กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 1-3 กันยายน 2558
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7
 • ค่าน้ำหนัก วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 0.20
3.) เจคคติต่อการเรียนวิชาหลักการตลาดของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • วันที่ตีพิมพ์ 24-25 ธันวาคม 2558
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558
 • ค่าน้ำหนัก วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 0.20
4.) การยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ของธนาคารออมสิน จังหวัดมุกดาหาร
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2559 
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี หน้า 162
 • ค่าน้ำหนัก วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 0.20

5.) แนวทางการพัฒนาความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคบริการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์

 • วันที่ตีพิมพ์  23 ก.พ.61
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย ราชภัฎเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • ค่าน้ำหนัก วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์