Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

วิจัยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


อาจารย์เสาวลักษณ์  จิตติมงคล
อาจารย์ณัฐวดี  พัฒนโพธิ์
อาจารย์มัลลิกา  จำปาแพง
อาจารย์อำภาศรี  พ่อค้า
อาจารย์ปารีณา  แอนเดอร์สัน
อาจารย์เพ็ญสิริ  ภูวรกิจ
อาจารย์ปิยะนุช  เทือกเทพ
อาจารย์วไลพร  พลอยวิเลิศ
อาจารย์ยุพาภรณ์  ชัยเสนา
อาจารย์สุกัญญา  ดวงอุปมา
อาจารย์กัลยรัศมิ์  ทิณรัตน์
อาจารย์นันทพัทธ์  โนนศรีเมือง
อาจารย์กรกนก  ดลโสภณ
อาจารย์สุพจน์  ดีบุญมี 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์