Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์ชัชวาลย์ ศรีมนตรี


1.) การพัฒนาสติกเกอร์ไลน์แอนิเมชัน หนองบุ้งที่เป็นเอกลักษณ์และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสติกเกอร์ไลน์
  • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
  • ฐานข้อมูลการวิจัย The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

2.)การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวและผลิตภัฑ์ชุมชนด้วยการอ้างอิงพิกัดพื้นที่ใกล้เคียง 

  • วันที่ตีพิมพ์ 13 – 14 ก.พ. 63
  • ฐานข้อมูลการวิจัย The 8th ASEAN Undergraduate Conference in Computing มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์