Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์กมลวรรณ รัชตเวชกุล


1.) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ร่วมกับกระบวนการจัดการความรู้
 • วันที่ตีพิมพ์ 14-15  ธ.ค.60
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และติจัทัล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร หน้าที่ 27
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
2.) การออบแบบและพัฒนาฐานความรู้ด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยออนโทโลยี 
 • วันที่ตีพิมพ์ 14-15  ธ.ค.60
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และติจัทัล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร หน้าที่ 27
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
3.) การออกและนำเสนอสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ  3 มิติ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์สิรินธร (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูคุ้มข้าว)
 • วันที่ตีพิมพ์  23-25 ม.ค.2561 
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 • ค่าน้ำหนัก  การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
4.) โมเดลจำลองภาพสามมิติ เมืองฟ้ำแดดสงยาง ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7
  (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
5.) โมเดลตัวอย่างสินค้าที่ไม่สามารถเปิดดูได้ในรูปแบบภาพสามมิติมิติผ่านเทคโนโลยี ความจริงเสริม กรณีศึกษา ถุงยางอนามัยสามมิติ
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
ุ6.) การนําเสนอโมเดลห้องพักโรงแรมในรูปแบบสามมิติ โรงแรมสุภัค จ.กาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
7.) ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยใบหน้า
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
8.) การพัฒนาระบบร้านขายชุดผ้าไหมออนไลน์ กรณีศึกษา  ร้านจรูญไพศาล
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์