Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตร


1.) การออกแบบและพัฒนา ธีมและสติกเกอร์นิยมไทยสำหรับใช้ในแอปพลิเคชันไลน์
  • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
  • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
2.) การพัฒนาระบบร้านขายชุดผ้าไหมออนไลน์ กรณีศึกษา  ร้านจรูญไพศาล
  • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
  • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
3.) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง
  • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
  • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์