Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์ธรรมรัตน์ บุญรอด


1.) การพัฒนาฟังก์ชันตรวจสอบสินค้าในแอปพลิเคชันเซเว่นอีเลฟเว่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7
  (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
2.) โมเดลจำลองภาพสามมิติ เมืองฟ้ำแดดสงยาง ผ่านเทคโนโลยีความจริงเสริม
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 
  (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
3.) แอปพลิเคชัน ดีไอทีเคเอสยู
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
4.) โมเดลตัวอย่างสินค้าที่ไม่สามารถเปิดดูได้ในรูปแบบภาพสามมิติมิติผ่านเทคโนโลยี ความจริงเสริม กรณีศึกษา ถุงยางอนามัยสามมิติ
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
ุ5.) การนําเสนอโมเดลห้องพักโรงแรมในรูปแบบสามมิติ โรงแรมสุภัค จ.กาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
6.) การลดขนาดมิติการวิเคราะห์ความหมายแฝงโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร
 • วันที่ตีพิมพ์ 15 ก.ค.62
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์