Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์สิริอร วงษ์ทวี


1.) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการออกแนะแนวบนเว็บแอปพลิเคชั่น กรณีศึกษาสาขาวิชเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • 23-25 ม.ค.2561 
 • The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
2.) การออกแบบและพัฒนา ธีมและสติกเกอร์นิยมไทยสำหรับใช้ในแอปพลิเคชันไลน์
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
3.) ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7
  (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
4.) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์