Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์สุขสันต์ พรมบุญเรือง


1.) การคัดเลือกซับเซตสำหรับการวิเคราะห์ความหมายแฝงโดยใช้ขั้นตอนไบนารีพาร์ติเคิลสวอร์มออฟติ  ไมเซชั่น
 • วันที่ตีพิมพ์ 7-8 กรกฎาคม 2558
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12  
  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ค่าน้ำหนัก 0.20

2.) การคัดเลือกซับเซตสำหรับการวิเคราะห์ความหมายแฝงโดยใช้ขั้นตอนไบนารีพาร์ติเคิลสวอร์มออฟติไมเซชั่น

 • วันที่ตีพิมพ์ 7-8 ก.ค.59
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12
  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 • ค่าน้ำหนัก 0.20
3.) การปรับปรุงวิธีการคัดเลือกความหมายแฝงที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ขั้นตอนวิธีไบนารีพาร์ติเคิลสวอร์มออฟติไมเซชั่น
 • 14 – 17 ธ.ค.59
 • the 20 th  International Computer science & Engineering Conference 2016 
 • ค่าน้ำหนัก 0.20
4.) การพัฒนาแอปพลิเคชั่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา จ.กาฬสินธุ์
 • 3-25 ม.ค.2561
 • The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ค่าน้ำหนัก0.20
 
5.) แอปพลิเคชัน ดีไอทีเคเอสยู
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
6.) ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
7.) เว็บแอปพลิเคชั่นตารางเวลาการเดินรถของสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
8.) ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยใบหน้า
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
9.) การพัฒนาระบบร้านขายชุดผ้าไหมออนไลน์ กรณีศึกษา  ร้านจรูญไพศาล
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
10.) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง
 • วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
 • ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
11.) การลดขนาดมิติการวิเคราะห์ความหมายแฝงโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร
 • วันที่ตีพิมพ์ 15 ก.ค.62
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์