Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์ชัพวิชญ์ คำภิรมย์


1.) ผลกระทบของดุลยพินิจการตรวจสอบ และการตระหนักถึง จรรยาบรรณในการตรวจสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพรายงาน การตรวจสอบและการรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในประเทศไทย
  • วันที่ตีพิมพ์ 11– 12 ก.พ.62
  • ฐานข้อมูลการวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการ 2019 หัวข้อ “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
2.) ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึง จรรยาบรรณวิชาชีพกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบ บัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
  • วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562
  • ฐานข้อมมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) 
    ​คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • ค่าน้ำหนักการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์