Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์


1.) แรงจูงใจการเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสังคม ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดกาฬสินธุ์
 • วันที่ตีพิมพ์ 1-3 กันยายน 2558
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7
 • ค่าน้ำหนัก งานนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 0.20
   
2.) การควบคุมภายในสมัยใหม่เชิงรุกที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • วันที่ตีพิมพ์ 2 ก.ค.-ธ.ค.59 
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค.59 
 • ค่าน้ำหนัก TCI กลุ่มที่ 1 0.80

3.) จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชี หลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

 • วันที่ตีพิมพ์ 11– 12 ก.พ.62
 • ​ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการ 2019หัวข้อ “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

4.) ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการ ตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย

 • วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 
 • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
5.) ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึง จรรยาบรรณวิชาชีพกับคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบ บัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
 • วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562
 • ฐานข้อมมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) 
  ​คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • ค่าน้ำหนักการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์