Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์ทยากร สุวรรณปักษ์


1.) จรรยาบรรณวิชาชีพสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือทางการสอบบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการสอบบัญชี หลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

  • วันที่ตีพิมพ์11– 12 ก.พ.62
  • ​ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการ 2019หัวข้อ “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
2.) ผลกระทบของรูปแบบการเรียนรู้ต่อความสามารถในการความรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาการ บัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • วันที่ตีพิมพ์ 15 ก.ค.62
  • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”
  • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์