Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์นุสรา วรรณศิริ


1.) ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการ ตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

  • วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562
  • ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019)  
    ​คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 
  • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20
2.) ผลกระทบของรูปแบบการเรียนรู้ต่อความสามารถในการความรู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาการ บัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • วันที่ตีพิมพ์ 15 ก.ค.62
  • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”
  • ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

  

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์