Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

อาจารย์ปภาวี สุขมณี


1.) กระบวนการเรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งของชุมชน ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 • ตีพิมพ์วันที่ 1-3 กันยายน 2558
 • ฐานข้อมูลการวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7
 • ค่าน้ำหนัก 0.20
2.) กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อผลิตข้าวเหลือง 11 ปลอดสารพิษ บ้านโคกล่าม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตีพิมพ์วันที่1-3 กันยายน 2558 
 • ฐานข้อมูลการวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7
 • ค่าน้ำหนัก 0.20
3.) กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตีพิมพ์วันที่ 1-3 กันยายน 2558
 • ฐานข้อมูลการวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7
 • ค่าน้ำหนัก 0.20
4.) กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี ของชุมชนบ้านวันเดือนห้า ตำบลโนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตีพิมพ์วันที่ 1-3 กันยายน 2558
 • ฐานข้อมูลการวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7
 • ค่าน้ำหนัก 0.20
5.) ผลกระทบของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในโรงพยาบาลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตีพิมพ์วันที่ 8 สิงหาคม 2558
 • ฐานข้อมูลการวิจัย การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค่าน้ำหนัก 0.20

6.) การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตน้ำดื่มในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

 • ตีพิมพ์วันที่ 8 สิงหาคม 2558
 • ฐานข้อมูลการวิจัย การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ค่าน้ำหนัก 0.20

7.) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขามอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 • ฐานข้อมูลการวิจัย วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 หน้า 243 2559  มหาวิทยาลัยนครราชสีมา
 • ค่าน้ำหนัก 0.20

8.) การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อศักยภาพการแข่งขันของบริษัท เอไอเอจำกัด (ประเทศไทย) สำนักงานภิญโญ อาจริยาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์

 • ฐานข้อมูลการวิจัย วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559  หน้า 245 2559 มหาวิทยาลัยนครราชสีมา
 • ​ค่าน้ำหนัก 0.20
9.) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
 • ตีพิมพ์วันที่ 16 ธันวาคม 2560 หน้า 1479
 • ฐานข้อมูลการวิจัย การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 • ​ค่าน้ำหนัก 0.20
10.) นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทย 
 • ตีพิมพ์วันที่ 16 ธันวาคม 2560
 • ฐานข้อมูลการวิจัย  วารสารการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  หน้า 1259 
 • ค่าน้ำหนัก 0.20
11.) แรงจูงใจที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ตีพิมพ์วันที่ 16 ธันวาคม 2560 
 • ฐานข้อมูลการวิจัย  วารสารการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หน้า 1444
 • ค่าน้ำหนัก 0.20


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์