Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

งานวิจัยสาขาบัญชี


อาจารย์อนุชา  พุฒิกูลสาคร 
อาจารย์ปภาวี  สุขมณี 
อาจารย์มนชยา  สภานุชาต 
อาจารย์ปาลวี พุฒิกูลสาคร 
อาจารย์ฉายรุ่ง  ไชยกำบัง
อาจารย์นภาภรณ์  ทรัพย์กุลมงคล
อาจารย์กันต์  กิ่งโก้
อาจารย์จุฑามาศ  สุนทร
อาจารย์นุสรา  วรรณศิริ
อาจารย์จิตต์ศุภางค์  แก้วคำ
อาจารย์ทยากร  สุวรรณปักษ์
อาจารย์ภัทราพร  ภาระนาค
อาจารย์สุพัตรา  โสธิวะรา
อาจารย์ฉัตรรัชดา  วิโรจน์รัตน์
อาจารย์ชัพวิชญ์  คำภิรมย์
อาจารย์มารุต  พลรักษา  

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์