Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

งานบริหารและวางแผนนางไอลดา  พหลทัพ
นักวิชาการการเงินและบัญชี


นางสาวสุดาทิพย์  เกาะสมบัติ
นักวิชาการการศึกษา


นางสาวชนัชฎา  ภาระนาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนาวสาวอินทุอร  คำภา
นักวิชาการการศึกษา

  

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะบริหารศาสตร์