Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

ผู้บริหารผศ.ดร.อำภาศรี  พ่อค้า

คณบดีคณะบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย


อาจารย์เพ็ญสิริ  ภูวรกิจ

รองคณบดีงานบริหารและวางแผน


ดร.ธรรมรัตน์  บุญรอด
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

 


อาจารย์ภัทราพร  ภาระนาค

ผู้ช่วยคณบดีงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา


อาจารย์สุพัตรา  โสธิวะรา

ผู้ช่วยคณบดีงานบริหารและวางแผน


อาจารย์กมลวรรณ  รัชตเวชกุล

ผู้ช่วยคณบดีงานประชาสัมพันธ์ แนะแนว และสวัสดิการนักศึกษา


อาจารย์นันทพัทธ์  โนนศรีเมือง
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา


นางเพ็ญรดี  ไชยคำมี

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารศาสตร์
  

  

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์