Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอาจารย์สุกัญญา  ดวงอุปมา บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

อาจารย์มัลลิกา  จำปาแพง ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์อำภาศรี  พ่อค้า ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์ปารีณา  แอนเดอร์สัน บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์เพ็ญสิริ  ภูวรกิจ ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


อาจารย์ปิยะนุช  เทือกเทพ ศ.ม. วิทยาการจัดการฌศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อาจารย์วไลพร  พลอยวิเลิศ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อาจารย์ยุพาภรณ์  ชัยเสนา ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์เสาวลักษณ์  จิตติมงคล บธ.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


อาจารย์กัลยรัศมิ์  ทิณรัตน์ บธ.ม. การจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์นันทพัทธ์  โนนศรีเมือง บธ.ม. การจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

อาจารย์กรกนก  ดลโสภณ ปร.ด. สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์สุพจน์  ดีบุญมี บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์