Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่อาจารย์ภัชรินทร์  ซาตัน บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจารย์อรุณี  ฮามคำไพร บธ.ด.มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์นิศากร  สรรพเลิศ บธ.ม. การจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์อนัตพร  พุทธัสสะ ปร.ด. (การจัดการการตลาด) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์จินตนา  อ่อนลา บธ.ม.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์