Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

สาขาวิชาบัญชีอาจารย์ฉายรุ่ง  ไชยกำบัง ปร.ด. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์ปภาวี  สุขมณี Ph.D.(Ag.Economics)มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ฟิลิปปินส์


อาจารย์มนชยา  สภานุชาต บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์อนุชา  พุฒิกูลสาคร ปร.ด. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อาจารย์กันต์  กิ่งโก้ บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์จุฑามาศ  สุนทร บธ.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์นุสรา  วรรณศิริ บธ.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์จิตต์ศุภางค์  แก้วคำ บธ.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์ทยากร  สุวรรณปักษ์ บธ.ม. บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์ภัทราพร  ภาระนาค บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์สุพัตรา  โสธิวะรา บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจารย์ฉัตรรัชดา  วิโรจน์รัตน์ ปร.ด. การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์ชัพวิชญ์  คำภิรมย์ บช.ม. การบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์มารุต  พลรักษา บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์