Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

            “ คณะบริหารศาสตร์ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม เป็นที่ยอมรับของชาติและประชาคมอาเซียน ”

 

พันธกิจ (Mission)

1. การจัดการศึกษาบนพื้นฐานศาสตร์ด้านการบริหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค สู่การผลิต การบริการ สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ
3. เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันด้านบริการวิชาการแบบบูรณาการและกระจายโอกาสไปสู่ชุมชนและภูมิภาค
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณค่าต่อประเทศชาติ
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร
6. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางการศึกษา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสำนึกและเจตคติต่อวิชาชีพและสังคม เป็นต้น
2. ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย เช่น ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. ด้านทักษะทางภาษา เช่น ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น


 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์