Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ทุนการศึกษา
  สมัครงาน
  ติดต่อเรา
 

ประวัติคณะบริหารศาสตร์


ประวัติความเป็นมา

 

          คณะบริหารศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล และสาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารศาสตร์  ให้บริการด้านวิชาชีพ สายการจัดการ การตลาด การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และนโยบายคณะบริหารศาสตร์ คือ เน้นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ มีทักษะในการทำงานให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ต่อไป

 

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 69 ก เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561       ให้ควบรวมคณะเทคโนโลยีสังคมและคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะบริหารศาสตร์ ซึ่งการควบรวมคณะทั้งสองแห่งนี้จะเป็นการกำหนดบทบาทในการมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ให้ความสำคัญกับการวิจัย สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง บริการวิชาการโดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลาย ให้บริการแก่ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถานประกอบการ และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม      ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และสนองโครงการพระราชดำริฯ โดยได้กำหนดการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีการจัดทำเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร ทรัพยากรทางการศึกษา และองค์ความรู้  มุ่งให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการรองรับภารกิจที่สำคัญ

 

          แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นตามปณิธาน “สร้างคนดี มีงานทำ ชี้นำสังคม” มีวัตถุประสงค์

          1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีคุณภาพ โดยการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน

          2. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะด้านการวิจัยแก่บุคลากรและนักศึกษาให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค

          3. พัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมายด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน และก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการวิชาการ

          4. พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ ที่ถูกต้องเหมาะสม มีการสืบสานและ  สืบทอดวัฒนธรรม    ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชุมชนผ่านแนวคิดของศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจนำไปสู่กิจกรรมด้านต่างๆ 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์