Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  20-07-2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความคุ้นเคย สร้างสัมพันธภาพของนักศึกษา (Relationship)
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้แนวทางและเป้าหมายของตนเอง
3. เพื่อเสริมสร้างแนวคิด ความเข้าใจ กระบวนการท างานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความสามัคคี (Team Spirit)
4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดบวก การพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Positive thinking skills)
โดยมีนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
- และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
ซึ่งมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 1 ระดับปริญญาตรี เทียบโอน ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบโอนที่มาจากการทำหลักสูตรร่วมกับบริษัท Flash express โดยเข้าร่วมปฐมนิเทศผ่านช่องทางออนไลน์ทางงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. ความรู้ในเรื่อง หัวข้อ “Start Up เส้นทางสู่ความส าเร็จ ในการประกอบธุรกิจของคนรุ่นใหม่” โดย คุณสราวิช สุรดลยชัย (เถ้าแก่กี้)
2. ความรู้ในเรื่อง หัวข้อ “จุดประกายความคิด เปลี่ยนชีวิตให้ประสบความสำเร็จ”และ หัวข้อ “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย..ยังไงให้เป๊ะ” โดย คุณเพชร ชิยางคบุตร The-TRAINER สถาบันพัฒนาศักยภาพเยาวชน เดอะเทรนเนอร์ YES I Can Do
3. กิจกรรมนักศึกษาใหม่จับพี่รหัส
การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าที่มาให้ความรู้ในวันนี้คุณสรำวิช สุรดลยชัย (เถ้ำแก่กี้) ประธานกรรมการ บริษัท เถ้าแก่กี้ 79 จำกัด, คุณเพชร ชิยำงคบุตรThe-TRAINER สถาบันพัฒนาศักยภาพเยาวชน เดอะเทรนเนอร์ YES I Can Do  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 
   คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
  คณะบริหารศาสตร์รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์และหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 ทุน 
  ร่วมฟังการแสดงผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากนักธุรกิจระดับประเทศในงาน NRC2021 
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

     กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565
     กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์