Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  14-07-2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564
งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสัมมนาลำปาวและห้องสัมมนาฟ้าแดดสงยาง   อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี ผศ.ดร อำภาศรี  พ่อค้า คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย ดร ธรรมรัตน์  บุญรอด  รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา การจัดโครงการในครั้งมีวัตถุประสงค์
        1.เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการจัดการศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
         2.เพื่อให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ของมหาวิทยาลัยที่สำคัญ และที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
         3.เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่สำคัญต่อนักศึกษาใหม่
โดยมีนักศึกษาใหม่และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร
- ท่านอาจารย์กมลวรรณ  รัชตเวชกุล การบรรยาย หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการเรียนออน์ไลน์ในศตวรรษที่ 21” 
- คุณสนามชัย  บริบูรณ์ นักวิชาการสถิติ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางการใช้งานระบบการศึกษา” 
- คุณกาญจนา สุภีร์คำ  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและระเบียบการเข้าพักหอนักศึกษา” 
- คุณโชติกา  ขันธิรัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ “ระเบียบนักศึกษา และแนวทางการลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา” 
เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้นักศึกษาใหม่คณะบริหารศาสตร์ได้ทำความเข้าใจระบบใช้งานระบบการศึกษา ระบบทะเบียนกิจกรรม แนวทางดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คณะบริหารศาสตร์รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์และหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 ทุน 
  ร่วมฟังการแสดงผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากนักธุรกิจระดับประเทศในงาน NRC2021 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิต-19 
  ขอเชิญร่วมมส่งผลงานในการประชุมสัมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NRC2021 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  กำหนดการปฐมนิเทศระดับคณะ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564  
     คณะบริหารศาสตร์รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์และหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 ทุน
     คณะบริหารศาสตร์รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์และหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

     ร่วมฟังการแสดงผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากนักธุรกิจระดับประเทศในงาน NRC2021
     ร่วมฟังการแสดงผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากนักธุรกิจระดับประเทศในงาน NRC2021

     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิต-19
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิต-19 มอบ Internet Package สำหรับนักศึกษา

     ขอเชิญร่วมมส่งผลงานในการประชุมสัมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NRC2021 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     ขอเชิญร่วมมส่งผลงานในการประชุมสัมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NRC2021 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะบริหารศาสตร์