Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  14-07-2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564
งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสัมมนาลำปาวและห้องสัมมนาฟ้าแดดสงยาง   อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี ผศ.ดร อำภาศรี  พ่อค้า คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย ดร ธรรมรัตน์  บุญรอด  รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา การจัดโครงการในครั้งมีวัตถุประสงค์
        1.เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการจัดการศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
         2.เพื่อให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ของมหาวิทยาลัยที่สำคัญ และที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
         3.เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่สำคัญต่อนักศึกษาใหม่
โดยมีนักศึกษาใหม่และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร
- ท่านอาจารย์กมลวรรณ  รัชตเวชกุล การบรรยาย หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการเรียนออน์ไลน์ในศตวรรษที่ 21” 
- คุณสนามชัย  บริบูรณ์ นักวิชาการสถิติ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางการใช้งานระบบการศึกษา” 
- คุณกาญจนา สุภีร์คำ  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและระเบียบการเข้าพักหอนักศึกษา” 
- คุณโชติกา  ขันธิรัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ “ระเบียบนักศึกษา และแนวทางการลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา” 
เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้นักศึกษาใหม่คณะบริหารศาสตร์ได้ทำความเข้าใจระบบใช้งานระบบการศึกษา ระบบทะเบียนกิจกรรม แนวทางดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 
   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 
   คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
  คณะบริหารศาสตร์รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์และหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 ทุน 
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

     กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565
     กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์