Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  03-09-2563
วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะบริหารศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี พ่อค้า คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการยุวชนอาสา จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1.โครงการยกระดับหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล กรณีศึกษา ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
วัตถุประสงค์โครงการเพื่อ
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบล เจ้าท่า อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ OTOP ไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบล เจ้าท่า อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลไร้พรมแดน
*****การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP แนวทางการดำเนินงาน ของกลุ่ม ชุมชน
กิจกรรมที่ 2 การประชุมกลุ่มแบบ Focus group เพื่อ SWOT Analysis ข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมโดยชุมชน
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบ Content Story และวีดีโอนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 4 ออกแบบแอปพลิเคชันหมู่บ้านท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมที่ 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน สรุปผลนำเสนอแอปพลิเคชันและเว็บไซต์หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลการดำเนินงาน
2. โครงการการนำเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมธุรกิจผ้าฝ้ายทอมือในจังหวัดกาฬสินธุ์
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อ
1. เพื่อให้นักศึกษาใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านการออกแบบ และสร้างเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูงร่วมกับกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติบ้านดงน้อย หมู่ที่ 3
2. เพื่อใช้องค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาวิเคราะห์และออกแบบระบบโมเดลแอปพลิเคชันไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาร่วมกับกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติบ้านดงน้อย หมู่ที่ 3
3. เพื่อใช้องค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านธุรกิจอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาร่วมกับกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติบ้านดงน้อย หมู่ที่ 3
****การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ
1. เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง
2. โมเดลแอปพลิเคชันวางแผนการผลิต
3. โมเลแอปพลิเคชันการจัดการสินค้าคงคลัง
4. ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน Facebook Fan
page
****ทั้งสองโครงการผู้เรียนได้นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาพัฒนาร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริงเกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้กิจกรรมที่ดำเนินงานของแต่ละโครงการ*****มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  28  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 
   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 
   คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
  คณะบริหารศาสตร์รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์และหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 ทุน 
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

     กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565
     กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะบริหารศาสตร์