Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  วันที่ 30 สิงหาคม 2563 คณะบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นผู้นำ คณะบริหารศาสตร์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  03-09-2563
วันที่ 30 สิงหาคม 2563 คณะบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นผู้นำ คณะบริหารศาสตร์
ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครง และกล่าวรายงานการจัดโครงการ นายทศพล แสนโคตร นายกสโมรสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังนี้
  • 1.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการเป็นผู้นำ และเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  • 2.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนา
  • 3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ในประสบการณ์และการบริหารงานให้เข้ากรอบตามตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้มีผู้นำนักศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรท่านอาจารย์ระพีพรรณ จันทรสา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ “การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นผู้นำ” เพื่อเป็นการพัฒนาผู้นำนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  25  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 
   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 
   คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
  คณะบริหารศาสตร์รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์และหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 ทุน 
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

     กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565
     กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะบริหารศาสตร์