อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล

10

อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล 
(บธ.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

 

งานวิจัย

1.) การมีส่วนร่วมของประชาคมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 8 สิงหาคม 2558
ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าน้ำหนัก วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 0.20

2.) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเนื้อสัตว์เข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (มจก.) กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 1-3 กันยายน 2558 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7
ค่าน้ำหนัก วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 0.20

3.) เจคคติต่อการเรียนวิชาหลักการตลาดของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ตีพิมพ์ 24-25 ธันวาคม 2558
ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 ค่าน้ำหนัก วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 0.20

4.) การยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ของธนาคารออมสิน จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 26 สิงหาคม 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี หน้า 162 ค่าน้ำหนัก วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 0.20

5.) แนวทางการพัฒนาความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคบริการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 23 ก.พ.61 ฐานข้อมูลงานวิจัย ราชภัฎเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ค่าน้ำหนัก วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn