อาจารย์เพ็ญสิริ ภูวรกิจ

2

อาจารย์เพ็ญสิริ  ภูวรกิจ 
(ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

งานวิจัย

1.) การจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจข้าวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 15 ก.ค.62 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน” ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

2.) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn