ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม วงค์สุภา

29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  วงค์สุภา
(บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานวิจัย

1.) เว็บแอปพลิเคชั่นตารางเวลาการเดินรถของสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62
ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn