ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี พ่อค้า

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี  พ่อค้า 
(ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

งานวิจัย

1.) จรรยาบรรณและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 8 สิงหาคม 2558 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

2.) ผลกระทบของแรงจูงใจในงานและความพึงพอใจในงานต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรของสำนักงานอัยการในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
วันที่ตีพิมพ์ 8 สิงหาคม 2558 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

3.) ผลกระทบของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 8 สิงหาคม 2558 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

4.) ผลกระทบของคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่มีต่อประสิทธิผลขององค์กรของสำนักงานเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 7 ต.ค 59 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559 มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หน้า 57 วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 0.20

5.) ผลกระทบของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการทำงานต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเต็นต์รถยนต์มือสอง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยนครราชสีมา หน้า 235 วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 0.20

6.) นวัตกรรมองค์กรและความยืดหยุ่นทางการตลาดที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในเขตจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
วันที่ตีพิมพ์ 16 ธันวาคม 2560 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หน้า 1455 ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

7.) กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 20 พ.ค.60 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หน้า 70
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

8.) ผลกระทบของสภาพ แวดล้อมในการทำงานสมัยใหม่ที่ดีที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานประจำศูนย์บริการ True ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ตีพิมพ์ ตุลาคม -ธันวาคม 2560 ตุลาคม -ธันวาคม 2560 ฐานข้อมูลงานวิจัยวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ค่าน้ำหนัก TCI กลุ่มที่ 1 0.80

9.) กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของชุมชนโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 8 ก.พ.61 ฐานข้อมูลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการครั้งที่ 5”
ค่าน้ำหนักการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

10.) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ตีพิมพ์ 25 มิ.ย.62
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn