อาจารย์ ดร.อรุณี ฮามคำไพ

40

อาจารย์ ดร.อรุณี  ฮามคำไพ
( บธ.ด.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 การจัดการการตลาด

งานวิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn