อาจารย์สุพัตรา โสธิวะรา

P1167088

อาจารย์สุพัตรา  โสธิวะรา
( บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการบัญชี
การวิจัยทางบัญชี

งานวิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn