อาจารย์สุพัตรา โสระธิวา

23

อาจารย์สุพัตรา  โสระธิวา
( บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการบัญชี
การวิจัยทางบัญชี

งานวิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn