อาจารย์สุพจน์ ดีบุญมี

P1167800

อาจารย์สุพจน์  ดีบุญมี
(บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

 

งานวิจัย

1.) Development of e-Commerce Competencies among Community Enterprise and SMEs in the Northeastern Region of Thailand”.
ฐานข้อมูลงานวิจัย 9th (2015) GMSARN International Journal, 9th (2015), pages 93 – 100. ค่าน้ำหนัก งานประชุมวิชาการรัะดับนานาชาติ 0.80

2.) Model of Innovation Development of Organic Rice in Roi-Kaen-Sarn-Sin. 16 – 18 พ.ย.59 ฐานข้อมูลงานวิจัย GMSARN Int. Conf. on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS ค่าน้ำหนัก วารสารการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.20

3.) Corporate Social Responsibility Strategy of Business Organization by Using School as the Medium to Community September 2017 ฐานข้อมูลงานวิจัย GMSARN International Journal, 11(2017),139 – 146. Volume 11 Number 3 ค่าน้ำหนัก TCI กลุ่มที่ 1 0.80

4.) The Development of Innovative Product Concept: A Case of Organic Rice in Thailand Emerging Trends วันที่ตีพิมพ์ 1 ม.ค.2560
ฐานข้อมูลงานวิจัย Marketing and Management Conference, September 28-30 2017 ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40

5.) Social Marketing Strategy of Nonprofit Organization to Support Rural Community วันที่ตีพิมพ์ 28-30 พ.ย.61 ฐานข้อมูลงานวิจัย The GRAND GMSARN International On “Energy Environment and Development” ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40

6.) Investigating Factors Affecting Consumers}s Satisfaction Towards Food Safety Products in East-West Economic Corridor : A Structural Equation Modelling วันที่ตีพิมพ์ 28-30 พ.ย.61 ฐานข้อมูลงานวิจัย The GRAND GMSARN International On “Energy Environment and Development” ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40

7.) Marketing Factors Influencing Consumption Behavior of Community Mall วันที่ตีพิมพ์ 28-30 พ.ย.61 ฐานข้อมูลงานวิจัย The GRAND GMSARN International On “Energy Environment and Development” ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40

8.) The Acceptance and Purchase intention of Dietary Supplement Products Made from Organic Rice Canadian วันที่ตีพิมพ์ 15 มิ.ย.61 ฐานข้อมูลงานวิจัย International Journal of Social Science and Education ค่าน้ำหนัก วารสารนานาชาติ 1

9.) The Influence of Innovative Product Attributes on Acceptance and Purchasing Intention of Elderly Consumers in Thailand
วันที่ตีพิมพ์ 26-29 พ.ย.62 ฐานข้อมูลงานวิจัย The 14th GMSARN International Conference 2019 on “Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable GMS” (GMSARN 2019) ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40

10.) Consideration and loyalty expansion on Phraewa silk of customers in Kalasin วันที่ตีพิมพ์ 26-29 พ.ย.62
ฐานข้อมูลงานวิจัย The 14th GMSARN International Conference 2019 on “Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable GMS” (GMSARN 2019) ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40

11.)Education services, marketing and exhibitions, Visakha Puja audio bathing traditions, pavers, Phrathad yakhu kalasin province
วันที่ตีพิมพ์ 26-29 พ.ย.62 ฐานข้อมูลงานวิจัย The 14th GMSARN International Conference 2019 on “Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable GMS” (GMSARN 2019) ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40

Facebook
Twitter
LinkedIn