อาจารย์สุขสันต์ พรมบุญเรือง

32

อาจารย์สุขสันต์  พรมบุญเรือง
(วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ
ปัญญาประดิษฐ์
การพัฒนาซอฟต์แวร์
แอนดรอยด์ดีเวลล็อปเปอร์
วิทยากรข้อมูล

งานวิจัย

1.) การคัดเลือกซับเซตสำหรับการวิเคราะห์ความหมายแฝงโดยใช้ขั้นตอนไบนารีพาร์ติเคิลสวอร์มออฟติ ไมเซชั่น
วันที่ตีพิมพ์ 7-8 กรกฎาคม 2558 ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค่าน้ำหนัก 0.20

2.) การคัดเลือกซับเซตสำหรับการวิเคราะห์ความหมายแฝงโดยใช้ขั้นตอนไบนารีพาร์ติเคิลสวอร์มออฟติไมเซชั่น วันที่ตีพิมพ์ 7-8 ก.ค.59 
ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค่าน้ำหนัก 0.20

3.) การปรับปรุงวิธีการคัดเลือกความหมายแฝงที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ขั้นตอนวิธีไบนารีพาร์ติเคิลสวอร์มออฟติไมเซชั่น 14 – 17 ธ.ค.59
the 20 th International Computer science & Engineering Conference 2016 ค่าน้ำหนัก 0.20

4.) การพัฒนาแอปพลิเคชั่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา จ.กาฬสินธุ์ 3-25 ม.ค.2561
The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ค่าน้ำหนัก0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn