ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ดวงอุปมา

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา  ดวงอุปมา 
( บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
การบริการวิชาการสู่ชุมชน

งานวิจัย

1.) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบต่อตนเองด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ ในรายวิชา Modern Management Techniqueวันที่ตีพิมพ์ 1-3 กันยายน 2558ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7
ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

2.) การศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวใน จ.กาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 15 ม.ค. – 15 มิ.ย.59
ฐานข้อมูลงานวิจัย วารสารศรีนคริทรวิโรฒวิจัยและพัฒนาค่าน้ำหนัก TCI กลุ่มที่ 2 ค่าคะแนน 0.60

3.) การศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวใน จ.กาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 15 ม.ค. – มิ.ย.59
ฐานข้อมูลงานวิจัย วารสารศรีนคริทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่8 ฉบับที่ 15 ม.ค.-มิ.ย 2559 ค่าน้ำหนัก TCI กลุ่มที่ 2 0.60

4.) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนของครัวเรือนเกษตรตราหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านโนนสง่า ต.หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
วันที่ตีพิมพ์ 2 พ.ค. – 2 ส.ค.2559 ฐานข้อมูลงานวิจัย วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ค. – ส.ค.59 ค่าน้ำหนัก TCI กลุ่มที่ 1 0.80

5.) การส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์สาธิตการตลาดชุมชน วันที่ตีพิมพ์ 2 พ.ค. – ส.ค.2559
ฐานข้อมูลงานวิจัย วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ค. – ส.ค.59 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา ค่าน้ำหนักTCI กลุ่มที่ 1 0.80

6.) การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา บ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 27-29 พ.ค.61
ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย วิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ณ จังหวัดตรัง ค่าน้ำหนักการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn