อาจารย์สิริอร วงษ์ทวี

30

อาจารย์สิริอร วงษ์ทวี
(
คอ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญ
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

 

งานวิจัย

1.) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการออกแนะแนวบนเว็บแอปพลิเคชั่น กรณีศึกษาสาขาวิชเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 23-25 ม.ค.2561  The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

2.) การออกแบบและพัฒนา ธีมและสติกเกอร์นิยมไทยสำหรับใช้ในแอปพลิเคชันไลน์ วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62

ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

3.) ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62

ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

4.) การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูงวันที่ตีพิมพ์ 22 – 24 มี.ค.62

ฐานข้อมูลการวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn