อาจารย์สดชื่น อุตอามาตย์

P1178590

อาจารย์สดชื่น  อุตอามาตย์
(บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

 

งานวิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn