ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร พลอยวิเลิศ

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลพร  พลอยวิเลิศ 
(บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

 

งานวิจัย

1.) การพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถาบันอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 6-8 ธ.ค.61
ฐานข้อมูลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

2.) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn