ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ ชัยเสนา

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์  ชัยเสนา 
(
ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

 

งานวิจัย

1.) การพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดของวิสาหกิจ ชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

2.)ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ตีพิมพ์ 27-28 มิถุนายน 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (The 5 th Management Science Research Cooperation National Conference: MSRC 2019) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ค่าน้ำหนัก การประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20

Facebook
Twitter
LinkedIn