อาจารย์มารุต พลรักษา

42

อาจารย์มารุต พลรักษา
( บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ความเชี่ยวชาญ
ระบบการบัญชี
การวิจัยทางบัญชี

งานวิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn